Start ⤿ sch ⤿ Artykuly ⤿ Gitary ⤿ Wyciszanie domowego studio gitarowego.html
🔎 Podejrzyj miniatury

📂 Kategoria /Artykuly/Gitary

◀️ Poprzedni: Twoja pierwsza gitara [doc]
Wymiana przystawek HB [doc] Następny: ▶️

Wyciszanie domowego studio gitarowego [doc]

Jak wyciszy swoje domowe studio?

Istnieje moliwo zrobienia sobie maego dobrze izolowanego studia w domu, do dobrze brzmicego. O wiele lepiej gra si na ywo ni dogrywajc cieki w programie typu Audacity. Cao brzmi lepiej i ma si przy tym wicej frajdy. Jak to zrobi, by ssiedzi wiedzieli o naszych projektach jak najmniej. najmniej vice versa: jak zrobi, bymy my nie syszeli ssiadw na naszych nagraniach. Myl, e ten cykl odpowie na najczciej pojawiajce si pytania.

Wynajcie profesjonalnego studia czy sali prb to czsto wydatek wielu polskich zotych. Koszt wynajmu technikw, sprztowcw, nagonieniowcw, realizatorw dwiku, dodatkowych muzykw to czsto zatrwaajce pienidze dla modego adepta sztuki gitarowej. Wynajcie powierzchni w domu kultury to czsto umowa wizana. Modzi muzycy bior klucz do sali, czsto miernej jakoci technicznej lub wspdzieli j z innymi zespoami.

Wynajcie taniej sali gdzie na terenach podmiejskich w garaach to cena o wiele nisza. Ale tu ograniczaj nas stae koszty dojazdu, benzyny, paliwa, a i tak cao trzeba wytumi akustycznie. Kwesti dodatkow jest konieczno woenia sprztu lub dokadnego i kosztownego zabezpieczenia garau przed kradzie, gitar, konsoli mikserskich, gonikw bo zazwyczaj cz sprztu wozimy ze sob na prby.

Granie w domu to czsto igranie z nerwami ssiadw. Wielu dwikw o wysokich nateniach i gonociach nie da si pozby. Mona co najwyej zmniejszy ich intensywno, tak aby zmieci si w normach przewidzianych w prawie budowlanym.

Podstawowe sprawy w wyguszaniu i poprawianiu brzmienia to:

  • wybr odpowiedniego pomieszczenia
  • pozbycie si przedmiotw rezonujcych w pomieszczeniu
  • poznanie orientacyjnej gonoci naszego sprztu (ilo zastosowanych gonikw moc piecyka)
  • wybr odpowiednich ustrojw akustycznych, ktre wycisz nasz sprzt grajcy (kierujc si parametrami, cen i ciarem)
  • uszczelnienie pomieszczenia

Wymiary pomieszczenia

Pierwsz podstawow spraw w lokalizacji domowego studia jest wybr pokoju, lub pokojw na tak ewentualno (jeden pokj z urzdzeniem nagrywajcym drugi pokj do grania). Pokoje najlepiej o nierwnolegych cianach i niepowtarzajcych si i nieproporcjonalnych do siebie wymiarw cian. Zapobiega to powstaniu fal stojcych, podbarwie, i rezonansw.

Jeli jest taka moliwo, dobrze jest by pokj nie ssiadowa bezporednio z mieszkaniem ssiadw, bokiem budynku. Mamy tu na celu ich such jak i moliwo dostania si niepodanych dwikw do rodka.

Wymiary pomieszczenia to dugo pokoju, szeroko i wysoko. Standardowe polskie mieszkania maj czsto pokrywajce si wymiary cian. S bardzo wskie, malutkie, sufit ma wysoko okoo 2,5 metra.

Rys. 1. Nieprawidowe wymiary pokoju. Pokj ty - idealny szecian o wymiarach 2,5m x 2,5m x 2,5m. Pokj czerwony pokrywajce si wymiary dugoci i szerokoci. Pokj zielony to czsty bd wychodzcy w praktyce: wysoko pokoju pokrywa si z dugoci, szeroko natomiast jest 2x wiksza ni pozostae wymiary.

Gono i natenie dwiku pieca gitarowego - to czego nie lubi nasi ssiedzi

Decybel -

jednostka akustykw i elektronikw suy do wielu rnych rzeczy. Z punktu widzenia haasu jest to miara natenia dwiku i cinienia akustycznego zapisana w sposb nieliniowy.

Minimalne cinienie akustyczne oznaczono jako 0dB (czyt. 0 decybeli), cinienie 10x wiksze to 20dB natomiast 100x wiksze od 0dB - 40dB, 1000x wiksze 60dB i tak dalej. Dokadne odzwierciedlenie przeliczenia decybeli na cinienie oraz natenie dwiku przedstawiono na rys. 2.

Ucho ludzkie syszy dwiki w sposb nieliniowy; tak samo odczujemy wzrost gonoci od 10dB do 30dB jak od 100dB do 120dB.

Rys 2. Skala gonoci wybranych rde haasu.

Tabela 1. Maksymalny poziom dwiku w wybranych pomieszczeniach mieszkalnych w dzie i w nocy. 

Kuchnia

45dB

40dB

Pokoje mieszkalne

40dB

30dB

Pomieszczenia do pracy

35dB

-

 

dzie

noc

Rys 2. Przedstawia nam ilo decybeli jaka pynie do naszych uszu z wybranych rde haasu. Istnieje prosty sposb na przeliczenie ile dB ma nasz piecyk gitarowy korzystajc z parametrw gonikw i orientacyjnej mocy naszego wzmacniacza.

Gono maego COMBO

Standardowy may piecyk gitarowy o mocy 4Wat przy goniku 20cm potrafi wygenerowa rednio 98dB z odlegoci 1 metra (rys. 3). Dla rnych wysokoci dwiku gonik taki ma rn gono. Dla czstotliwoci okoo 4000Hz goniki gitarowe maj silny rezonans i generuj ponad 100 decybeli. Pech chcia, e ucho ludzkie jest najczulsze w tym pamie w rezultacie haas jest jeszcze bardziej spotgowany.

Rys 3. Przebieg natenia dwiku w zalenoci od wysokoci dwiku standardowego maego gonika gitarowego Super 8 firmy Celestion przy mocy 1W (1wata).

Due goniki stosowane pojedyczo

Standardowy duy gonik koncertowy typu Celestion Vintage 30 lub Eminencje V12 sucy do grania z wiksz moc generuje dwiki o duo wikszej gonoci ni gonik 8 calowy (rys. 4 i 5). Posiada wiksz membran, wic potrafi ruszy wiksz mas powietrza. Jego magnes posiada wiksz si. Cewka jest grubsza i moe przyj na siebie wiksz moc elektryczn ze wzmacniacza. Czsto muzycy graj na tym samym sprzcie w domu co na koncertach. Pamitajmy, e nad wikszym haasem jest trudniej zapanowa w domu ni nad mniejszym.

Rys 4. Przebieg czstotliwoci duego gonika Celestion V30

Rys. 5 Charakterystyka gonika Eminencje Legend 105

Zwikszanie mocy

Akustycy maj uproszczony sposb wyliczania tego, jak piec gitarowy jest syszany z wikszej odlegoci i przy innej mocy.

Podwojenie odlegoci suchacza od gonika z 1 metra do 2 metrw zmniejsza haas o 6dB. Zmniejszenie odlegoci o p pogania dwik o 6dB.  

Tabela 2: Zmiana gonoci gonika w decybelach w zalenoci od odlegoci i mocy

 

Moc dana na gonik w watach

0,25W

0,5W

1W

2W

4W

8W

10W

20W

40W

100W

200W

400W

1000W

Odlegoc od gonika

0,25m

+6dB

+9dB

+12dB

+15dB

+18dB

+20dB

+22dB

+25dB

+28dB

+32dB

+35dB

+38dB

+42dB

0,5m

0dB

+3dB

+6dB

+9dB

+12dB

+14dB

+16dB

+19dB

+22dB

+26dB

+29dB

+32dB

+36dB

1m

-6dB

-3dB

0dB

+3dB

+6dB

+8dB

+10dB

+13dB

+16dB

+20dB

+23dB

+26dB

+30dB

2m

-12dB

-9dB

-6dB

-3dB

0dB

2dB

+4dB

+7dB

+10dB

+14dB

+17dB

+20dB

+24dB

4m

-18dB

-15dB

-12dB

-9dB

-6dB

-4dB

-2dB

+1dB

+4dB

+8dB

+11dB

+14dB

+18dB

8m

-24dB

-21dB

-18dB

-15dB

-12dB

-10dB

-8dB

-5dB

-2dB

+2dB

+5dB

+8dB

+12dB

16m

-30dB

-27dB

-24dB

-21dB

-18dB

-16dB

-14dB

-11dB

-8dB

-4dB

-1dB

+2dB

+6dB

32m

-36dB

-33dB

-30dB

-27dB

-24dB

-22dB

-20dB

-17dB

-14dB

-10dB

-7dB

-4dB

0dB

Powysza tabela 2 okrela zwikszenie lub zmniejszenie natenia dwiku w wolnym polu (powietrze) lub duych pomieszczeniach. W maych pomieszczeniach dwik odbija si od cian i moe wzmocni wzajemnie. Trzeba te wzi pod uwag zakresy mocy na jakie skonstruowany jest zestaw gonikowy.

czenie wielu gonikw

Jeeli w paczce znajduje si wicej gonikw ni jeden to regua szacowania jak gony bdzie zestaw jest nastpujca: kade podwojenie liczby takich samych gonikw to wzrost skutecznoci o 3 decybele przy tej samej mocy . Zwikszenie skutecznoci pokazano na

Przed podczeniem wikszej iloci gonikw skonsultuj si z akustykiem lub elektronikiem, aby przypadkiem nie spali pieca.

Rys. 6. Wzrost gonoci zestaww wraz ze zwikszaniem iloci gonikw (przy tej samej mocy nadanej na cay zestaw) - w decybelach podano orientacyjne zwikszenie gonoci - 3dB - wyrany wzrost

czenie wielu piecw

Jeeli mamy wicej piecykw gitarowych wwczas kade dostawienie piecyka o podobnej mocy i podobnym goniku to wzrost o +6dB. W przypadku wzmacniaczy o rnej gonoci systemw szacujemy mniejsze podbicie dwiku.

Gra wielu muzykw na raz

Wszystkie powysze metody szacowania uznaj, e wszystkie goniki wydaj z siebie te same dwiki, w przypadku dwch muzykw grajcych co innego w danym momencie czy te uzupeniajcych si (riff wraz z gitar solow) trzeba doda mniej decybeli ni podaj powysze zestawienia

Izolacja i walka z pogosem - materiay dwikochonne i dwikoizolacyjne

Dwikoizolacyjno

Decybel opisany w artykule poprzednim tego cyklu jako jednostka haasu jest te jednostk dwikoizolacyjnoci materiaw. Im wiksza dwikoizolacyjno tym dla domowego haanika lepiej. Upraszczajc liczba mwi nam o ile decybeli zmniejszy si nam haas poza pomieszczeniem, gdy na cianie pomieszczenia uyjemy danego rozwizania akustycznego. Ten parametr izoluje nas od wiata zewntrznego.

>Tabela 3. Dwikoizolacyjno wzrasta wraz ze zwikszeniem gstoci i ceny materiau...

>

 

Masa metra kwadratowego w kilogramach

Dwikoizolacyjno w decybelach

Cena w PLN za m2

Twarda wena mineralna

7,2

21

41,5

Mikka wena mineralna

4,3

23

66

Styropian

0,7

16

14

Wata szklana

2,4

11

Materia zuyty

Pianka PE

1

10

22

 

Rys. 7. Dwikoizolacyjno materiaw dla rnych czstotliwoci

Rys. 8. Wpyw zmiany gruboci weny mineralnej na dwikoizolacyjno.

Dobre rozwizania dwikoizolacyjne potrafi odj a 60 decybeli dwiku przy gruboci powoki materiau rwnej 10cm. W dodatku nie wpywaj nadmiernie na ubytek jakoci dwiku.

 

Rys. 9. Rne materiay dwikoizolacyjne        Rys. 10. Pianka polietylenowa

Rne materiay dwikoizolacyjne przedstawiono na rys. 9. Od gry to: styropian, pianka polietylenowa (wykadzina podpanelowa rys. 10), stara wata szklana i rnego rodzaju weny mineralne, ktre kadzie si zazwyczaj pod pyty kartonowo-gipsowe, pomidzy pustaki, pod panele podogowe, dywany.

Dwikochonno

Drugim sposobem porwnywania materiaw jest wspczynnik pochaniania dwiku. Mwi on nam o tym jaki uamek energii dwiku pozosta w materiale - czyli pomidzy wkienkami waty szklanej, pomidzy  dziurkami w kasetonie pomidzy blachami w ustroju akustycznym. Ten parametr zwalcza pogos w pomieszczeniu

Pogos i jego kierunki przedstawiono na rys.11 i 12. Sabo wytumione pomieszczenia maj dugi czas pogosu, dwik w nich odbija si w rnych kierunkach i wielu miejscach przenika przez cian. Czsto uniemoliwia zrozumienie mowy, powoduj dudnienia i podbicia dwiku. Dlatego te przy wytumianiu bierzemy pod uwag wszystkie paszczyzny i wszystkie ciany cznie z sufitem i podog.

Rys. 11. Rne drogi odbicia fali dwikowej

Rys 12. Schematyczna ilustracja pogosu w pomieszczeniu

Tabela 4. Pogosowy wspczynnik dla wybranych materiaw w odpowiednich przedziaach czstotliwoci. Im wicej tym lepiej.

 

125Hz

250Hz

500Hz

1000Hz

2000Hz

4000Hz

rednia

Marmur

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,01

Powierzchnia wody

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,01

Cega malowana

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,03

0,02

Linoleum, Asfalt, guma na betonie

0,02

0,03

0,03

0,03

0,03

0,02

0,03

Cega surowa

0,03

0,03

0,03

0,04

0,05

0,07

0,04

Drewniany parkiet na betonie

0,04

0,04

0,07

0,06

0,06

0,07

0,06

Beton malowany

0,10

0,05

0,06

0,07

0,09

0,08

0,08

Pyta gipsowa

0,29

0,10

0,05

0,04

0,07

0,09

0,11

Lekki welur na cianie

0,03

0,04

0,11

0,17

0,24

0,35

0,16

Szko okienne

0,35

0,25

0,18

0,12

0,07

0,04

0,17

Dywan na betonie

0,02

0,06

0,14

0,37

0,60

0,65

0,31

Dywan z podkadem

0,08

0,27

0,39

0,34

0,48

0,63

0,37

Beton chropowaty

0,36

0,27

0,39

0,34

0,48

0,63

0,41

Mata z waty szklanej w osnowie welonu szklanego

0,32

0,44

0,54

0,52

0,54

0,67

0,51

Welur pofadowany na cianie

0,14

0,35

0,55

0,72

0,70

0,65

0,52

Wena mineralna 100mm

0,15

0,39

0,85

1,00

0,98

1,00

0,73

Pyta z wkna szklanego

0,11

0,73

0,95

0,89

0,95

0,80

0,74

Wena mineralna pokryta welonem i malowana

0,39

0,85

1,00

0,98

1,00

0,95

0,86

Poliuretan 100mm

0,46

0,88

1,00

0,92

1,00

0,94

0,87

Istnieje caa gama materiaw wykorzystujcych rne zjawiska, aby pozby si jak najwicej dwiku. Niektre bazuj na porowatoci materiaw, dwik wnika w kanaliki materiau, gdzie powstaje tarcie powietrza o materia. Stosuje si watolin, wen mineraln, pustaki. Dziki czemu agodzony jest impet fali akustycznej. Tak zbudowane s wszelkiego typu ustroje akustyczne zbudowane z trocinobetonu. Stosowanego gwnie przy drogach ze wzgldu na brak estetyki.

Proste materiay zbudowane z wat, pyt, przegrd, ksztatek maja pewn wad. Przepuszczaj czstotliwoci niskie - czyli basowe o dugoci fali wikszej ni grubo danego materiau.

W nastpnym artykule opisz fachowe rozwizania pozwalajce zwalcza bas w pomieszczeniach oraz kilka sprawdzonych trickw z wykorzystaniem prostych rzeczy, ktre ma kady z nas w swoim mieszkaniu, a ktre rwnie walcz z haasem i zym humorem naszych ssiadw.


Jak wyciszy swoje domowe studio?

Obecna cz opisze rozwizania budetowe i fachowe, ktre mona stosowa w naszym domu w kwestii zmniejszania oddziaywania naszego talentu na reszt wiata, ktra nie zawsze tak uwaa.

Rozwizania budetowe

Dobrze jest uy duych szaf, z ksikami uoonymi papierem w kierunku suchacza i umieci je w pokoju odsuchowym. Tworzc mae szparki pomidzy kartkami papieru. Jest to rozwizanie do tanie, gdy kady z nas ma jakie ksiki, przedstawione na rys. 13.

Rys. 13. Prosta szafa wypeniona ksikami - dziaajca jako pochaniacz pogosu

Inne tanie rozwizanie to stosowanie prostych urozmaice na cianach i szafach w postaci obrazw, kasetonw.

Rys 14. Kasetony styropianowe z pytkim wzorkiem

Dywany, zasony, obicia, meble tapicerowane

Dobrym rozwizaniem i czsto stosowanym jest zastosowanie jednej lub wielu warstw dywanw i kasetonw z cikich materiaw. Materiay te zmniejszaj nie tylko pogos, ale i izoluj nas od wiata pod wzgldem akustycznym. Gruba warstwa firan, grubych kotar ma o wiele lepsze waciwoci ni stosowane czsto papierowe wytoczki jaj.

Rys. 15. Dobrze tumica zasona okienna

Przesada i niebezpieczestwa w wytumianiu

Sugeruj si, aby materiay silnie tumice na przykad wena mineralna, pianka poliuretanowa wstawia wewntrz cian. Nie naley przesadza z wytumianiem caej powierzchni cian, gdy stracimy na akustyce, ponadto takie materiay s pylce, tworzce mae drobne bardzo lekkie i ostre skrawki, ktre przemieszczajc si w powietrzu mog powodowa zadrapania na skrze i erodowa w miar upywu czasu (patrz rys. 16. przedstawiono star wat szklan).

Rys 16. Wyeksploatowana pyta z waty szklanej, poddana wieloletniemu nasonecznieniu i kontaktowi z powietrzem oraz nowa wena mineralna

 Materia izolacyjny dobrze jest wstawi wewntrz struktury ciany, tam gdzie nie pyli. Aby znale kompromis miedzy brzmieniem, izolacyjnoci wynaleziono specjalne materiay i ustroje, ktre zapewniaj kompromis pomidzy dobrym rozprowadzaniem pogosu oraz niwelacja basu.

Rozwizania fachowe - niwelacja basu

Tradycyjne metody ekranowania cian w studio, oparte o materiay uoone w postaci mat, pustakw, paneli maj jedn gwn wad. Patrzc na tabele i wykresy dotyczce dwikochonnoci i dwikoizolacyjnoci wszystkie materiay w stanie surowym maj problemy z tumieniem basu. Najlepszy poliuretan przepuszcza ponad 50% dwiku o czstotliwoci 125Hz (czyli pytkiego basu). Patrzc na nisze czstotliwoci jest jeszcze gorzej. Oprcz tego rozwizania budetowe maja nierwnomiern charakterystyk, i przepuszczaj pewne czstotliwoci.

Aby lepiej tumi niskie czstotliwoci stosuje si zjawiska fizyczne bazujce na:

  • rezonansie powietrza w rowkach czy pomidzy ciankami materiau o rozwinitej powierzchni.
  • Stosuje si rozbudowane ustroje rezonansowe zoone z komr o bardzo niskich czstotliwociach rezonansowych
  • Stosuje si membrany nacienne, o czstotliwoci rezonansowej w dolnym pamie uywanym w studio. Impet fali akustycznej odbierany jest przez membran i zamieniany na energie ruchu membrany

Ustroje akustyczne RPG

Skyline

Rys. 17. Rysunek pyty pochaniajcej typu Skyline.

Jest elementem systemu akustycznego firmy RPG. Jest to jakby miasto drapaczy chmur zminiaturyzowane i ustawione na naszej cianie. Posiada bardzo wyrwnan charakterystyk dwikochonnoci i dwikoizolacyjnoci. Znakomicie nadaje si do pokoju odsuchowego jak i do mini sali prb.

Abflector

Jest pyt ustawion pod ktem do rda dwiku. Jest to znakomity materia czcy w sobie kompromis pomidzy odbiciem i choniciem dwiku.

Rys. 18. RPG Abflector.

Tabela 5. Wpyw ksztatu pyty na wspczynnik pochaniania

100Hz

200Hz

500Hz

1000Hz

2000Hz

4000Hz

Paski absorber

0,1

0,2

0,2

1

1

1

Abflector

0,18

0,4

0,75

1

1

1

Puapka basowa

- jest zazwyczaj trapezowym ustrojem membranowym jest to najlepsze rozwizanie jeli chodzi o wyzbycie si nadmiaru czstotliwoci basowych trafiajcych poza nasze mae amatorskie studio. Oczywicie nie wszystkiego da si wyzby - zawsze co zostanie. Dodatkow zalet jest to, e poprawia rwnomierno basw w naszym materiale i jako odsuchu. Puapk basow umieszczamy zazwyczaj w rogu pomieszczenia, gdzie koncentracja niskich czstotliwoci jest najwiksza.

 

Rys. 19. Puapka basowa membranowa

Rys. 20. Puapka basowa rezonacyjna

Rezonator szczelinowy i rezonator membranowy

Rys. 21. Rezonator szczelinowy i rezonator membranowy

Rezonatory s zoone zazwyczaj z zamknitych supw powietrza ograniczonych z jednej strony nasz cian a z drugiej otworem lub membran. Wymiary otworu ewentualnie masa membrany i objto wntrza rezonatorw s cile wyliczone dla danego pomieszczenia w celu walki z opisan wczeniej fal stojc. membrana moe by wykonana ze skaju, gumy, skry, dykty.  Rezonans otworu lub membrany musi by taki sam jak czstotliwoci fal stojacych w pomeiszczeniu.

Szczelno pomieszczenia

Dobr rad jest zapewnienie szczelnoci pomieszczenia przez stosowanie plastikowych okien i drzwi z wypenieniem argonowym o bardzo wysokiej dwikoizolacyjnoci (mona je kupi bardzo tanio w sklepach budowlanych). Nie zapominajmy te o obiciu drzwi materiaem tumicym - kocem, wen mineraln obit skajem itp.

Zapewnienie szczelnoci to kwestia podstawowa, gdy dwik ma tendencj do odbi ugi, penetrowania przestrzeni na duych odlegociach. Stracimy cay efekt ekranowania, gdy bdziemy mieli dziurawe ciany.

Dodatkowe niepotrzebne dwiki

Czsto stosuje si rozdzia urzdze nagrywajcych (komputerw) od urzdze, na ktrych gramy wykorzystujc w tym celu dwa pokoje. W jednym umieci instrumenty, panele pochaniajce, dywany, gotowe lub eksperymentalne wypenienia, kasetony, puapki basowe; czyli rozwizania opisane w numerze poprzednim. Kwestia rozmieszczenia instrumentw to juz metoda prb i bdw, sprawa o wiele bardziej dyskusyjna ni kwestia ustrojw akustycznych.

Jeeli bdziemy mieli problem z perkusj to j mona dodatkowo osoni specjalnym panelem ze szka organicznego (pleksi) lub ustawi za innego rodzaju przeszkod.

Gotowe nagranie i jego odsuch

Gotowe nagranie lub wersj robocz do przemiksowania dobrze jest przesucha w dobrze zaprojektowanym pomieszczeniu pod wzgldem akustycznym czyli speniajcym warunek nieproporcjonalnoci cian, braku podbi czy niepotrzebnych odbi (podobne warunki jak miejsce grania). Umieszczamy w nim system stereofoniczny wg wskaza producenta monitorw odsuchowych lub ewentualnie innego sprztu na jakim akurat suchamy. Najlepiej jest uy do tego mniejszej ciany, gdzie umieszczamy na podestach lub przytwierdzamy do niej kolumny w sposb jak najbardziej symetryczny. Kolumny odsuwamy od cian, eby wok kolumny nie powstaway podbicia basowe okoo 100Hz.

Efekt kocowy

Jak ju wszystko adnie obijemy, wyszczelnimy, wymyjemy to co nabrudzilimy przy montau materiaw gotowy materia dobrze jest przesucha w kilku rdach dwiku. Na profesjonalnym Hi-Fi, monitorach studyjnych, suchawkach, zwykym radio, wiey, goniczkach komputerowych, i sprawdzi czy pod kadym urzdzeniem nasze nagranie byo ciekawe i dobrze brzmiao.

Jeeli za pierwszym razem si nam nie udao, nie poddawajmy si. Poeksperymentujmy z rozmieszczeniem muzykw czy te mikrofonw nagrywajcych lub zmiemy konfiguracj (odejmijmy lub dodajmy kasetonw czy paneli pochaniajcych). A jeli mimo duej szczelnoci i kilogramom weny mineralnej w cianie ssiadom dalej si nie podoba i denerwuje ich nawet may pisk zza ciany to s dwie moliwoci, albo uwzili si na Was albo rzeczywicie za gono gracie.


Skomentuj stronę


kod: heavy3

Komentarze i pytania

0 komentarzy dla tego widoku