𝖙𝖗𝖊𝖒𝖔𝖑𝖔.𝖕𝖑 / sch / Artykuly / Wzmacniacze / Elementy-czynne.html

🔎 Podejrzyj miniatury

📂 Kategoria /Artykuly/Wzmacniacze

◀️ Poprzedni: Elementy bierne.html
Elementy elektroniki gitarowej.html Następny: ▶️

Elementy czynne.html

ELEMENTY AKTYWNE, PÓŁPRZEWODNIKOWE, LAMPOWE. Tu znajduje się opis wszystkich dostepnych na rynku elementów elektronicznych na podstawie ksiązki z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. jest tu naprawdę bardzo dużo dostepnych schematów i uogólnień elektronicznych. Przede wszystkim aktywnych. Czyli lamp, tranzystorów, diod, nakałów tranzystorów itp. Polecam wszystkim elektronikom.

Schematy [na górę]

elementy czynne str 1
elementy czynne str 2
elementy czynne str 31. Półprzewodniki, wyprowadzenia ogólnie, kanały [na górę]


1a obszar polprzewodnika z 1 wyprowadzeniem; linia pozioma oznacza obszar polprzewodnika, linia pionowa - wyprowadzenie
1b1,b2, b3 obszar półprzewodnika z 2 wyprowadzeniami - przyklady

2
2a kanał przewodz±cy przyrz±du polprzewodnikowego typu zubożonego
2b kanał przewodz±cy przyrz±du polprzewodnikowego typu wzbogaconego

3. Diody, złącza, bramki [na górę]


3a złacze prostuj±ce (dioda pólprzewodn., ogniwo selenowe, miedziowe itp.)
3b zlacze prostuj±ce (forma niezalecana)
3c bramka izolowana

4. Tranzystory kanały półprzewodnika [na górę]


4a zlacze wpływajace na obszar półprzewodnika przez oddziaływanie pola elektrycznego; obszar typu P
4b zlacze wpływajace na obszar półprzewodnika przez oddziaływanie pola elektrycznego; obszar typu N
4c kanał typu N na podłożu typu P
4d kanał typu P na podłożu typu N

5
5a1 emiter na obszarze o odmiennym typie przewodnictwa emiter P na obszarze typu N (tranzystor NPN)
5a2 kilka emiterów P na obszarze N
5b1 emiter na obszarze o odmiennym typie przewodnictwa emiter N na obszarze typu P
5b2 kilka emiterów N na obszarze P

6
6a1 kolektor na obszarze o odmiennyn typie przewodnictwa
6a2 kilka kolektorów na obszarze o odmiennym typie przewodnictwa

7. obszary w tranzystorach złączowych i polowych [na górę]


7a przej¶cie miedzy obszarami o rożnym typie przewodnictwa - przej¶cie jest oznaczone miejscem przecięcia się odcinka prostego z linia uko¶n±
7b1 obszar samoistny oddzielaj±cy obszary o różnym typie przewodnictwa, tworz±cy strukture PIN lup NIP
7b2 obszar samoistny oddzielaj±cy obszary o tym samym typie przewodnictwa, tworz±cy strukture NIN lup PIP
7c1 obszar samoistny między kolektorem a obszarem o odmiennym typie przewodnictwa worz±cy srukture typu PIN lub NIP
7c2 obszar samoistny między kolektorem a obszarem o tym samym typie przewodnictwa worz±cy srukture typu PIP lub NIN

8. Diody i inne [na górę]


8a zjawisko Schottky'ego
8b zjawisko tunelowe
8c zjawisko lawinowe jednokierunkowe
8d zjawisko lawinowe obukierunkowe
8e zjawisko wsteczne jednotunelowe

9
9a1 dioda symbol ogólny
9a2 dioda symbol ogólny - na schemacie zaznaczony symbol obudowy (można pomin±ć)
9b dioda elektroluminescencyjna (¶wiecaca , LED)

10. Diody innego typu [na górę]


10a dioda o zalezno¶ci temperaturowej (oznaczenie grecka litera duże Theta, albo t ze znakiem stopnia)
10b dioda o pojemno¶ci zmiennej (warikap, waraktor)
10c dioda tunelowa, dioda Esaki
10d dioda lawinowa jednokierunkowa, dioda stabilizuj±ca, dioda Zenera
10e dioda lawinowa obukierunkowa
10f dioda wsteczna (jednotunelowa)
10g dioda obukierunkowa symetryczna (diak)

11. Tyrystory [na górę]


11a tyrystor diodowy blokuj±cy wstecznie
11b tyrystor diodowy blokujacy wstecznie
11c tyrystor diodowy obukierunkowy (symetryczny)
11d tyrystor triodowy blokuj±cy wstecznie, bez okreslenia typu bramki
11e tyrystor triodowy blokuj±cy wstecznie z bramka N
11f tyrystor triodowy blokuj±cy wstecznie z bramk± P
11g tyrystor triodowy odłaczalny bez okreslenia typu bramki
11h tyrystor triodowy odl±czalny z bramk± N (od strony anody)
11i tyrystor triodowy odl±czalny z bramk± P (od strony anody)
11j tyrystor tetrodowy blokuj±cy wstecznie
11k tyrystor triodowy obukierunkowy, symetryczny; triak
11l tyrystor triodowy, przewodzacy wstecznie bez okre¶lenia typu bramki
11m tyrystor triodowy, przewodzacy wstecznie z bramk± N
11n tyrystor triodowy, przewodzacy wstecznie z bramk± P

12. Tranzystory NPN PNP PNIP... [na górę]


12a tranzystor typu PNP, tranzystor bipolarny, wersja symbolu bez obudowy
12b jw symbol z obudow±, symbol można pomin±ć, na rysunku zaznaczono dodatkowo styk obudowy z kolektorem tranzystora
12c tranzystor bipolarny lawinowy NPN
12d tranzystor jednozl±czowy z bramka typu z baza typu P; dioda podwójna
12e tranzystor jednozl±czowy z bramka typu z baza typu N; dioda podwójna
12f tranzystor NPN o poprzecznej polaryzacjibazy typu P
12g tranzystor PNIP z wyprowadzeniem z obszaru samoistnego
12h tranzystor PNIN z wyprowadzeniem z obszaru samoistnego

13. JFET, IGFET, Złączowe polowe i inne [na górę]


13a tranzystor polowy zł±czowy, zwany JFET, z kanałem typu N, strzałka może byc po ¶rodku
13b tranzystor polowy zł±czowy, zwany JFET, z kanałem typu P, strzałka może byc po ¶rodku
13c tranzystor unipolarny z izolowan± bramk± IGFET, kanał typu P bez wyprowadzenia podłoża
13d tranzystor unipolarny z izolowan± bramk± IGFET, kanał typu N bez wyprowadzenia podłoża
13e tranzystor unipolarny z izolowan± bramk± IGFET, kanał typu P z wyprowadzeniem podłoża
13f tranzystor unipolarny z kanałem typu N z podłożem poł±czonym wewnętrznie ze Ľrodlem
13g IGFET - typu zubozonego z pojedyńcz± bramk± kanał typu P bez wyprowadzenia podloża
13h IGFET - typu zubozonego z pojedyńcz± bramk± kanał typu N bez wyprowadzenia podloża

14. Fotoelementy, fotoczujniki, foto- [na górę]


14a fotorezystor - przyrz±d ¶wiatłoczuły bierny, przewodnictwo dwukierunkowe
14b fotodioda - przyrz±d ¶wiatłoczuły jednokierunkowy
14c fotoogniwo
14d fototranzystor
14e generator Halla, z 4 wyprowadzeniami - Hallotron
14f rezystor zalezny od warto¶ci natężenia pola magnetycznego
14g sprzęgacz magnetyczny, magnetoizolator
14h sprzęgacz optyczny, złożony z diody LED i fototranzystora (transoptor) - możliwe inne kombinacje (żarówka itp.)

15. Lampy elektronowe oznaczenia wnętrz [na górę]


15a bańka gazowana lampy elektronowej
15b bańka z ekranem zewnetrznym
15c pokrycie przechodz±ce na powierzchni wewnętrznej bańki
15d termokatoda po¶rednio żarzona
15e termokatoda bezpo¶rednio żarzona
15f fotokatoda
15g katoda zimna (np. w NIXIE, lampy neonowe)
15h elektroda złożona - jako anoda ilub zimna katoda
15i anoda, kolektor, płytka (w lampach mikrofalowych)
15j anoda fluorescencyjna
15k siatka
15l bariera wstrzymujaca dyfuzje jonów

16. Elektrody specjalne w lampach [na górę]


16a elektrody odchylania osiowego
16b elektroda modulacyjna
16c elektroda ogniskuj±ca z otworem, anoda wyrzutni elektronowej
16d elektroda rozszczepiaj±ca , sprzężona wewnętrznie z elektrod± wyrzutni elektkronowej
16e elektroda ogniskujaca cylindyczna; elektroda obszaru przelotowego;element soczewki elektronowej
16f elektroda ogniskuj±ca cylindryczna z siatk±
16g elektroda wielootworowa
16h elektroda kwantuj±ca
16i elektroda odchylania promieniowego
16j siatka o emisji wtórnej
16k anoda o emisji wtórnej, katoda wtórna, dynoda
16l elektroda fotoemisyjna
16m elektroda akumuluj±ca
16n elektroda akumuluj±ca fotoemisyjna
16o elektroda akumulacyjna o emisji wtórnej (kierunek wskazuje się strzałk±)
16p elektroda akumulacyjna fotoprzewodno¶ciowa

17. Inne rzeczy w lampach [na górę]


17a wyrzutnia elektronowa z symbolem bańki
17b reflektor
17c podstawa otwartej linii opóĽniaj±cej bez emitowania elektronow
17d podstawa zamkniętej linii opoĽniaj±ćej bez emitowania elektronów
17e podstawa emituj±ca elektrony (strzałka pokazuje kierunek przepływu elektronów)
17f linia opoĽniaj±ca (strzałka pokazuje kierunek przepływu elektronów)
17g elektroda ogniskuj±ca , pojedyńcza umieszczona wzdłuż otwartej linii opoĽniaj±cej
17h linia opóxniaj±ca z zamknięta z bańk±
17i rezonator wewnętrzny
17j rezonator zewnętrzny
17k magnes trwały wytwarzaj±cy poprzeczne pole magnetyczne (magnetrony, lampy o polach skrzyzowanych)
17l cewka wytwarzaj±ca poprzeczne pole magnetyczne (magnetrony)
17m rezonator kwadropulowy
17n rezonator kwadropulowy z pętl±
17o sprzęgacz linii opóĽniaj±cej
17p helisa

18. Lampy RTG, spusty i inne [na górę]


18a anoda lampy rentgenowskiej
18b elektroda spustowa
18c katoda ciekła (z symbolem bańki)
18d katoda ciekła odizolowana

19. Lampy specjalne oznaczenia [na górę]


19a trioda z katoda bezpo¶rednio żarzon±
19b trioda z katoda po¶rednio żarzon±
19c pentoda z katod± posrednio żarzona, połaczona z siatka hamujac±
19d dwie lampy w jednej bańce (trioda-heksoda)ze wspólna katod± po¶rednio żarzon±
19e magiczne oko (wskaĽnik wysterowania)
19f lampa elektropromieniowa o odchylaniu elektromagnetycznym (lampa kineskopowa z zaznaczonymi elektrodami)
19g lampa elektropromieniowa o odchylaniu elektrostatycznym

20. Klistron [na górę]


20a1 Klistron refleksowy
20a2 Klistron refleksowy - uproszczony

21. Gazowane lampy - NIXIE itp [na górę]


21a lampa gazowana z zimn± katod± (jarzeniówka stabilizacyjna)
21b jarzeniówka stabilizacyjna wieloelektrodowa
21c lampa spustowa z podgrzewan± katoda
21d lampa gazowana gazowana z zimn± katod± symetryczn±, (wskaĽnik jarzeniowy - NIXIE)
21e wskaĽnik jarzeniowy alfanumeryczny o n katodach i anodzie w formie siatki sze¶ciok±tnej, nad symbolami katod można ukazać znaki wy¶wietlane

22. Ciekawostki [na górę]


22a lampa rentgenowska
22b komora jonizacyjna z siatk±
22c ignitron
22d ekscytron sze¶cioanodowy
22e detektor
22f zwiernik N-O

23 . Kosmos [na górę]


23a komora jonizacyjna
23b komora jonizacyjna z siatk±
23c komora jonizacyjna z pier¶cieniem ochronnym
23d komora jonizacyjna skompensowana
23e licznik połprzewodnikowy
23f detektor scyntylacyjny
23g detektor Czerenkowa
23h detektor termoluminescencyjny
23i puszka Faradaya
23j licznik promieniowania
23k licznik promieniowania z pierscieniem ochronnym

24
24a akumulator ładunku elektrycznego
24b dioda solionowa
24c tetroda solionowa
24d miernik przewodno¶ci cieczy

25 Doda kierunek pradu, oznaczenia i opis elektrod

26 tranzystor opis wyprowadzeń, bez oznaczenia emitera [na górę]27 trazystor polowy (JFET) wraz z opisem wyprowadzeń

28
28a fotorezystor symeryczny
28b fotorezystor niesymetryczny
28c dioda pojemno¶ciowa , warystor, waraktor
28d dioda wsteczna
28e diak, dioda obukieunkowa
28f moduł o kilku jednakowych diodach o wspolnej anodzie
28g moduł o kilku jednakowyhc diodach o wspólnej katodzie

29 (oznaczenia ANSICSA)
29a zaczerniony symbol diody
29b dioda Zenera, stabilizacyjna
29c dioda LED
29d diak, dioda obukierunkowa
29f tranzystor PNP
29g tranzystor NPN

30 element Peltiera

Zobacz też